Vrijwilligerspunt Eindhoven

Arbo-wet en vrijwilligers

Vrijwilligers vallen in beginsel niet onder de werkingssfeer van de Arbo-wet. In sommige gevallen zijn de voorschriften uit de Arbo-wet echter wèl van toepassing. Het gaat hierbij om voorschriften die betrekking hebben op vrijwilligerswerk waaraan bijzondere gevaren verbonden zijn voor de gezondheid en veiligheid van de vrijwilligers. Ook voor kwetsbare groepen zijn aanvullende, beschermende maatregelen van kracht.

Een RI&E is alleen verplicht voor organisaties die werken met gevaarlijke stoffen en micro-organismen. Vrijwilligers zijn hiermee nog niet vogelvrij verklaard, omdat organisaties verantwoordelijk en aansprakelijk zijn voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden door hun wettelijke aansprakelijkheid.

Op vrijwilligerswerk.nl staat een dossier over de Arbowetgeving rond vrijwilligerswerk.

Jongeren en arbo. Jonge werknemers lopen meer veiligheidsrisico’s en gezondheidsrisico’s door een gebrek aan ervaring, onbekendheid met de risico’s, speelsheid en naïviteit. Zij mogen niet worden blootgesteld aan een aantal gevaarlijke stoffen. Jongeren moeten in risicovolle werkomstandigheden altijd begeleiding krijgen. De Arbowet besteedt dan ook apart aandacht aan jeugdige werknemers.

Maatschappelijke stage is een vorm van leren binnen het voortgezet onderwijs (vo). Leerlingen doen vrijwilligerswerk om anderen te helpen. Kinderen van 13, 14 en 15 jaar mogen tijdens hun maatschappelijke stage licht niet-industrieel werk doen.