Vrijwilligerspunt Eindhoven

Om in aanmerking te komen voor subsidie en/of fondsen moet je meestal een rechtspersoon zijn. De meest gangbare vormen hierin zijn stichtingen of verenigingen.                      

VERENIGING OF STICHTING ?

Bij het oprichten van een vrijwilligersorganisatie moet gekozen worden voor een rechtsvorm. Welke rechtsvorm past het beste bij de organisatie? Welke rechtsvorm je kiest, is afhankelijk van het doel van de organisatie. Een vereniging en een stichting zijn beiden rechtspersonen en kunnen als rechtspersoon onder de eigen verenigings- of stichtingsnaam deelnemen aan het maatschappelijk verkeer.

De verschillen tussen een stichting en vereniging zijn klein, maar wel van wezenlijk belang. Lees hier meer over de verschillen tussen een stichting of vereniging.

Voor welke rechtsvorm je kiest hangt af van wat je wilt bereiken met de stichting of vereniging. Begin met het concreet maken van je plannen. In een verenigings- of stichtingsplan beschrijf je de activiteiten, doelgroep, doelstellingen en financiële situatie. Ook stel je statuten vast en maak je een huishoudelijk reglement.

Voorbeeld model statuten stichting
Voorbeeld model staturen vereniging

Een stichting is een rechtspersoon, die geen leden kent en die met behulp van vermogen
een in de statuten vermeld doel wil verwezenlijken en wordt opgericht bij notariële akte door tenminste 1 persoon; de oprichter.

Het bestuur van een stichting is eigenaar van de stichting en hoeft aan niemand verantwoording af te leggen over hoe zij de stichting besturen. Het bestuur zorgt zelf voor aanvulling van ontstane bestuursvacatures. Er is sprake van 1 bestuurslaag; alleen het bestuur bestuurt de stichting.

Een vereniging is een rechtspersoon met leden die gericht is op een bepaald doel en kan worden opgericht bij notariële akte door tenminste 2 personen; de oprichters.

Argument voor een stichting:

Kan slagvaardiger optreden dan een vereniging als de vereniging geen dagelijks bestuur kent.
Het bestuur van een vereniging is geen eigenaar van de vereniging, maar heeft een gedelegeerde bevoegdheid om de vereniging te besturen tot aan de volgende algemene ledenvergadering. Het bestuur kan worden weggestuurd door een stemming in de algemene ledenvergadering. Zij kiest ook de nieuwe bestuursleden in ontstane vacatures.

Argument voor een vereniging:

Een vereniging heeft leden en is daardoor democratischer dan een stichting.
Stichtingen en (formele) verenigingen zijn als organisatie zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de werkzaamheden en gedragingen van leden en bestuursleden welke namens hen optreden. Een bestuurslid van een stichting of formele vereniging die een fout maakt en daardoor schade aan anderen berokkend is voor die fout niet privé, hoofdelijk aansprakelijk maar de stichting of formele vereniging draagt die aansprakelijkheid. Meestal wordt ook door de vereniging of stichting op hun organisatienaam een aansprakelijkheid verzekering afgesloten. 

Meer weten over het oprichten van een vereniging of een stichting? Ga naar notarisnodig.nl

Vragen over en/of hulp nodig bij de oprichting van een stichting of vereniging neem contact op met ons, tel. 040-2193399 of vul het contactformulier in.

Voor de formele afhandeling werkt Vrijwilligerspunt samen met Schäfer Notarissen

Zij hebben voor de oprichting van een stichting of vereniging de volgende stukken nodig:

  1. de naam van de stichting
  2. de doelomschrijving van de stichting
  3. de vestigingsplaats van de stichting
  4. het telefoonnummer van de stichting
  5. wie zullen de oprichters/bestuurders zijn en wat is hun functie in het bestuurd (bijv. voorzitter, secretaris, penningmeester en bestuurslid)?
  6. een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de bestuurders, met daarop geschreven: het telefoonnummer en emailadres. 
09-03-2015